در داستان ما، هر نخستین لبخندی که با ایمپلنت نویان می‌سازیم، نه تنها یک چشمه شادابی و زیبایی است، بلکه یک نماد قدرت، اعتماد به نفس و بازگشت به زندگی است.

نویان، جوانه‌ای سبز است که در کنار دندانپزشکان هر روز به بالاترین ارتفاعات رشد و دانش می رسد. هر ایمپلنت یک بذر زندگی و شادابی است که توسط پزشک در انسانی می روید تا تا با اعتماد به نفس و خنده‌هایی زیبا، بهترین نسخه خود را به دنیا نشان دهند و آرزوی ما این است که بتوانیم با این جوانه ها باغی از امید و تجدید حیات را در دنیا احیا کنیم.

هر ایمپلنت جوانه ای است برای اعتماد به نفس یک فرد و ما در تلاشیم تا این جوانه ها بیشتر بروید.