نویان، امیدی برای بازآفرینی

 

نحوه ی کاشت بذر، کارت تبریک کاشتنی نویان

با کاشتن  المان دایره ای در درون لوگوی نویان  در خاک گلدان یا باغچه بذرهای داخل آن سبز می‌شوند و کارت هم به چرخه طبیعت باز می‌گردد.