24 اردیبهشت 1403 توسط مدیر سایت 0 دیدگاه

ویدئو کارگاه آموزشی Soft Tissue Considerations in Dental Implants

 

Soft TissueConsiderations in Dental Implants by
– Dr. Roberto Rossi (Periodentist)
– Dr. Atabak Kashefimehr (Periodentist)

in 21th International Congress Of Iranian Society Of Oral Maxillofacial Surgeons/ Tehran/ Iran